Ίδια Αφετηρία

Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ)      

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Επιλογή των 100 ωφελουμένων του Σχεδίου (3 ατομικές συνεδρίες),  Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για ατομικό σχέδιο δράσης,....

Περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Επαγγελματική κατάρτιση όλων των ωφελουμένων με βάση τον ΕΣΔΕΚ. Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης των 25 ατόμων και 50 ωρών το καθένα για όλους τους ωφελούμενους .....

Περισσότερα.....

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

75 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων)........

Περισσότερα....

Συνοπτική Περιγραφή Δράσεων

1. Στόχος της παρέμβασης – Παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης πράξης

Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ανέργων, α) εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, β) αγροτών - ασφαλισμένων στον Ο.Γ.Α , καθώς και γ) νέων επιστημόνων.

Το παραγόμενο αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης θα είναι η πρόσληψη 25 ωφελούμενων σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και η δημιουργία 30 επιχειρήσεων (εκ των οποίων 7 Κοιν.Σ.Επ.) όπου θ’ απασχοληθούν 75 ωφελούμενοι.

Τα παραγόμενα ’προϊόντα’ του σχεδίου είναι τα εξής:

 • Μελέτη αγοράς εργασίας περιοχής παρέμβασης,
 • Μελέτη εντοπισμού “κοιτασμάτων” βιώσιμων δυνατοτήτων ίδρυσης και ανάπτυξης Κοιν.Σ.Επ με χρήση Δημοτικής περιουσίας,
 • Μελέτη διερεύνησης βασικών χαρακτηριστικών των τομέων της Κοινωνικής  Οικονομίας που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή,
 • 30 Business plan,
 • Site του έργου,
 • Συμμετοχή σε Ηλεκτρονικό Δίκτυο προώθησης προϊόντων- υπηρεσιών της Κοιν.Σ.Επ που θα δημιουργηθούν σε επίπεδο περιφέρειας,
 • Έντυπο υλικό ενημέρωσης – πληροφόρησης,
 • Ένα (1) ραδιοφωνικό σποτ και ένα (1) τηλεοπτικό σποτ.

2. Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου

 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, 
 • Νέοι επιστήμονες
 • Αγρότες - ασφαλισμένοι του ΟΓΑ 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Επίσης προϋπόθεση αποτελεί οι ωφελούμενοι να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης

3. Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου Δράσης

Οι ωφελούμενοι/ες του σχεδίου δράσης είναι 100.

4.  Σύντομη περιγραφή των δράσεων

1η Δράση: Μελέτες

 • Μελέτη αγοράς εργασίας στην περιοχή παρέμβασης
 • Μελέτη εντοπισμού “κοιτασμάτων” βιώσιμων δυνατοτήτων ίδρυσης και ανάπτυξης Κοιν.Σ.Επ με χρήση Δημοτικής περιουσίας
 • Μελέτη διερεύνησης βασικών χαρακτηριστικών των τομέων της Κοινωνικής  Οικονομίας που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχήΔράση: Συντονισμός – Διαχείριση της Πράξης
2η Δράση: Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

Η Δράση περιλαμβάνει:

 • Ενέργειες Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων-Οργάνωση όλων των ενεργειών Πληροφόρησης & Δημοσιότητας
 • Ενέργειες Πληροφόρησης
 • Ενέργειες Προώθησης
 • Ενέργειες Δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ

3η Δράση: Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

Η Δράση περιλαμβάνει:

      α)  Επιλογή των 100 ωφελουμένων του Σχεδίου (3 ατομικές συνεδρίες).

      β) Συμβουλευτική

 i.Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για ατομικό σχέδιο δράσης, εξειδικευμένη Νομική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Τεχνικών Ανεύρεσης Εργασίας για 25 ωφελούμενους που τοποθετούνται σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας), 

ii.Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία και εξειδικευμένη Νομική Φορολογική Υποστήριξη για 75 ωφελούμενους που αναπτύσσουν ατομική η συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα και Κοιν.Σ.Επ. είτε Παραγωγικού Σκοπού, είτε Κοινωνικής Φροντίδας.

       γ) Εκπόνηση 30 Επιχειρησιακών σχεδίων: 23 για ατομικές ή συλλογικές επιχειρήσεις και 7 ακόμα σχεδίων για ίδρυση  7 Κοιν.Σ.Επ..

       δ) Προσέγγιση, καταγραφή και επιλογή επιχειρήσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα προσλάβουν ανέργους

       ε) Υποστήριξη και παρακολούθηση όλων των ωφελουμένων σε εβδομαδιαία βάση κατά τους 3 πρώτους μήνες μετά την τοποθέτηση τους σε πάσης φύσεως θέσεις απασχόλησης. Παρακολούθηση ωφελουμένων 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των δράσεων της Πράξης για την υφιστάμενη τότε κατάστασή τους στην αγορά εργασίας.

       στ) Θεματικό εργαστήρι για εταιρική κοινωνική ευθύνη για τους εργοδότες που θα προσλάβουν ωφελούμενους.

5η Δράση: Επαγγελματική κατάρτιση

Η Δράση περιλαμβάνει Επαγγελματική κατάρτιση όλων των ωφελουμένων με βάση τον ΕΣΔΕΚ. Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης των 25 ατόμων και 150 ωρών το καθένα

6η  Δράση: Επιμόρφωση

Η Δράση περιλαμβάνει  Επιμόρφωση 30 ωρών για 60 ωφελούμενους 

7η Δράση: Δικτύωση

Η Δράση περιλαμβάνει :

 • Δικτύωση ΑΣ με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης
 • Δικτύωση της ΑΣ με άλλες ΑΣ σε Περιφερειακό επίπεδο.

Εκτιμώμενα αποτελέσματα:

Σύνολο ωφελουμένων: 100

Εκ των οποίων:

 • 75 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων)
 • 25 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις
 • 10 ωφελούμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα
 • 40 ωφελούμενοι θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα (15 επιδοτούμενοι από ΟΑΕΔ για νέες θέσεις εργασίας και 25 επιδοτούμενοι από ΟΑΕΔ για έναρξη επιχείρησης)
 • 50 ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε 7 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είτε Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού είτε Κοινωνικής Φροντίδας
 • Αριθμός θέσεων απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους: 100 θέσεις
 • Αριθμός ωφελουμένων γυναικών: 50 άτομα
 • Αριθμός νέων κάτω των 25: 20 άτομα

Τα νέα μας

Ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ»
Θέματα που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, συζητήθηκαν αναλυτικά στη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2014
29/11/2014
Διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τις Καινοτόμες Ιδέες «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ», Ηράκλειο 27-28 Νοεμβρίου 2014
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να τονιστούν οι προοπτικές ανάπτυξης και να αναδειχθούν καινοτόμες ιδέες στον χώρο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
14/11/2014
Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ
Ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου από τον ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ.
23/07/2014
Εκδοση 2ου Ενημερωτικού Δελτίου
Εκδόθηκε το 2ο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
09/07/2014

ΤΟΠΣΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
«ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
ΑΝΩΓΕΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ : 2834031793, ΦΑΞ : 2834031058
EMAIL :
Ιστοσελίδα : www.topsa.akomm.gr
Υπεύθυνη για πληροφορίες : Εύη Βρέντζου

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή